13 PFC 27 SHANNA GOMES VS DAYNA KALASZ

January 19, 2023 12:37 PM
K0 AMMY FEMALE BANTAMWEIGHT CHAMP Shanna Gomez VS L01 AMMY FEMALE BANTAMWEIGHT Dayna Kalasz